A passionate cause of mine: Animal welfare

Det er en sak jeg har hatt lyst til å diskutere lenge her på dette nettstedet mitt. Jeg har bare ikke visst hvordan. Det er så viktig for meg at når jeg først skal skrive om det, så vil jeg gjøre det på skikkelig vis. Jeg vil formulere meg bra, jeg vil ha korrekt informasjon, jeg vil skrive slik at folk kan kjenne på det samme engasjementet som meg. Det er ofte lettere sagt enn gjort, og derfor har jeg latt vær, i håp om at én dag, da finner jeg de rette ordene. Som det så ofte er med slike ting, kommer det ingen perfekt dag der alle de rette ordene kommer til deg som perler på en snor, man må rett og slett sette seg ned med et hvitt dokument og taste alle ordene selv. Velformulert eller ei. Da Ingvild foreslo å snakke om våre hjertesaker til ukens temainnlegg i bloggoppfordringen vi har satt oss, tenkte jeg at dette er en god mulighet til å snakke litt om dette som jeg er så engasjert i. Nemlig dyrevelferd.

james-p-ericson

Før jeg fortsetter vil jeg påpeke at jeg er ikke veganer, heller ikke vegetarianer. Jeg går ikke under noen merkelapp og er dermed ingen perfekt aktivist for dyrevelferd (men er egentlig noen det?). Det jeg har, derimot, er at jeg har satt meg et mål, og det er å aldri kjøpe sminke eller andre produkter for overfladiske formål som har skadet dyr på noen måte under sin produksjon. Blant annet bruker jeg ikke sminke eller produkter for hår eller hud som har blitt testet på dyr. Dette målet satte jeg meg for rundt fire år siden nå, og fremdeles kan man finne produkter i min sminkemappe som har blitt testet på dyr. Hvorfor? Fordi det er vanvittig vanskelig å finne produkter som ikke har skadet dyr i sin produksjon (og å finne ut hvilke merker som virkelig er dyrevennlige).

Hvorfor er det så vanskelig å finne produkter i dagens butikker som har hatt en human produksjon? 

Hvorfor er det slik at i 2016, hvor vi kan skape genmanipulert mat og reise til månen, ikke klarer å skape produkter for hår, kropp og ansikt, som har blitt testet for farlige stoffer, uten å ha gjort dette på lidende dyr?

dyrevennlig-sminke

Noen få dyrevennlige produkter blant myldret av de som ikke er det dessverre.

Grusomhetene påført dyr for overfladiske formål er problematisk. Noe annet som er problematisk, er kjøttproduksjonen her i verden. Både hvordan dette utføres, spesielt i andre land i verden hvor forholdene ikke er holdbare på noe slags vis, men også for miljøet. Kjøttproduksjon er en klimaversting i en tid hvor klimaendringene allerede har kolossale konsekvenser for fremtiden. Det er ingen myte, det er ikke løgner spredt av dyreelskere for å stoppe dyremishandling. Det er realiteten, og vi må ta det seriøst. Jeg prøver selv å spise så lite kjøtt som mulig, både av etiske grunner, og med tanke på miljøet. Hvis vi alle gjør litt, vil det hjelpe en hel del. Det minste man kan gjøre er å gjøre seg selv opplyst. Les artikler, følg med på media, lytt til forskere og eksperter, og ikke minst viderefør det du har lært til andre. Det er alt for mange mennesker i verden som fremdeles lever i benektelse. Som unnskylder kjøttproduksjon og dyremishandling for pels og sminke med “det er dette vi har gjort i alle år”. Ja, det er dette menneskene har gjort i alle år, nå er det på tide å slutte.

Vær en dyrevenn. Både for dyrene, miljøet og din egen samvittighets del.

Dette blogginnlegget er første innlegg i en bloggutfordring jeg og noen andre bloggere har begitt oss ut på. Ukens tema er “Hva jeg har lært”, og du kan se hva mine medbloggere har skrevet om her:

Translation:

There’s an issue I’ve been wanting to discuss here on my site for ages. I just haven’t know how to address it. This issue is so close to my heart that when I was to write about it, I wanted it to be well-written, with correct information and an honest portrayal of my engagement for this cause. This is often easier said than done, and that’s why I have avoided writing anything about it, in the hope that I would one day find the perfect words. But there won’t be a day where all the right words will come as pearls on a string, if I’m going to write something about the subject, I just have to sit down and do it myself, eloquently or not. So when Ingvild suggested writing about a cause we’re passionate about for this week’s theme in the blog challenge we’re doing, I found it was time to finally write something about this issue I care so much for. Which is animal welfare.

Before I go on, I just want to say that I’m not a vegan, neither a vegetarian. I’m not labeling myself as anything, and therefore I might not be the perfect activist for animal welfare (but is anyone really a perfect activist?). What I have done, however, is that I have set myself a goal, a goal to never buy makeup or other products for superficial purposes that have hurt animals in any way during their production. Among other things, I do not use makeup or products for hair or skin which has been tested on animals. Now it’s over four years since I set myself this goal, and I’m still able to find products in my makeup bag that have been tested on animals. Why? You ask. Because it is tremendously hard to find beauty products in the shop that have not harmed animals in its production. (And it’s really difficult to know for sure which makeup brands are truly cruelty-free).

Why is it so difficult to find products in the current shops that have been produced in compassionate circumstances? 

Why is it that in 2016, where we can create genetically modified foods and travel to the moon, we still fail to create products for hair, body, and face, which has been tested for hazardous substances, without having done this to suffering animals?

The cruelty against animals for superficial purposes is problematic. Something else that is problematic is the meat industry in the world. Both how this is carried out, especially in other countries in the world where the conditions are not tenable in any way, but also for the environment. Meat production is a giant source of emissions in a time where climate change is already having tremendous implications for the future. It’s no myth, it is not lies spread by animal lovers to stop animal cruelty. That is the reality and we must take it seriously. I myself try to consume as little meat as possible, both for ethical reasons and for the environment. If we all do a little bit, it will help a lot in the end. The least you can do is enlightening yourself on the subject. Read articles, keep track of updates in the media, listen to scientists and experts, not to mention passing the information on to others. There are so many people in the world who still live in denial. People who excuse meat and animal cruelty for fur and makeup with “this is what we have done since the dawn of time” Yes, this is what humans have been doing since forever, now it’s time to quit.

Be a friend to the animals. Both for the sake of the animals, the environment, and for your own clean conscience.

This blog post is my first blog post in a challenge that I’ve begun along with a few other bloggers. This week’s theme is “What I’ve learned..” Scroll up and press the links I’ve posted to have a look at the other blogs and their take on the challenge.

6 Comments
 • Ingvild
  Posted at 07:38h, 31 October Reply

  <3 Yes! Takk for at du skriver om det!!

  • Martine
   Posted at 17:25h, 01 November Reply

   Takk for at du inspirerte meg til å skrive om det! <3

 • June
  Posted at 07:58h, 31 October Reply

  Viktig tema! <3

 • Luisa Fernanda del Mar
  Posted at 21:51h, 31 October Reply

  Superfin og viktig hjertesak!

  • Martine
   Posted at 17:23h, 01 November Reply

   Tusen takk, det syntes faktisk jeg og! Så glad jeg ble inspirert til å skrive om det.

I'd love it if you left a comment